Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN XXX
——————-

Số: 01/BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XXX
Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày ………/………… tại địa chỉ 105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam, Mã số doanh nghiệp 0315700823, Chúng tôi tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN XXXnhư sau :
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:
– Ông/Bà ……………….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp sở hữu …………. cổ phần cổ phần tương đương …………….. đồng chiếm ……………..% vốn điều lệ
– Ông/Bà ……………… – cổ đông sở hữu ………………… cổ phần tương đương ……………..đồng chiếm …………% vốn điều lệ,
– Ông/Bà ……………… – cổ đông sở hữu ………………… cổ phần tương đương ……………..đồng chiếm …………% vốn điều lệ,
– Ông/Bà ………………… – Thư ký cuộc họp
+ Số cổ đông có mặt: …………. cổ đông, tương đương với ………………… cổ phần chiếm ……………% tổng vốn điều lệ.
+ Số cổ đông vắng mặt: ………….người tương đương với …………..cổ phần chiếm ………………% vốn điều lệ
+ Số cổ đông được uỷ quyền: ………… người tương đương với ………….. cổ phần chiếm …………….% vốn điều lệ.
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: …………………….. phiếu.
Số cổ đông dự họp thực tế đạt tỷ lệ …………………..% danh sách cổ đông công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đông cổ đông theo quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
B. Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty
Thành viên được bầu bổ sung là: Ông/Bà………………..
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của công ty bao gồm:
………………..
…………………
………………..

Các cổ đông dự họp tiến hành biểu quyết nội dung Bầu Hội đồng quản trị với kết quả đạt được như sau:
Mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu hợp lệ: ………….phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: …………… phiếu
Số phiếu tán thành: ……..phiếu/………….. phiếu phát ra, tỷ lệ ……………….%
Số phiếu không tán thành: ……………..% phiếu , tỷ lệ ………………2%
Không có ý kiến: …………….% phiếu, tỷ lệ ……………………%
Việc Bầu Hội đồng quản trị đã kết thúc theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.
BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Thông qua nội dung cuộc họp nêu trên. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty
Thứ ký Đại hội đã đọc cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe và cùng thống nhất thông qua.
Buổi họp kết thúc vào lúc…..giờ …………cùng ngày./.
Chủ tọa
(ký tên, đóng dấu)
Thư ký
(ký và ghi rõ họ tên)

CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA CUỘC HỌP
(ký tên)

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56