Đóng

Tiếng Việt   /   English

Đóng
Tìm kiếm Menu

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

Mục Lục

dịch vụ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CTY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

(Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;
 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp)
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CTY CỔ PHẦN.

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy phép đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;
3. Điều lệ;
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
4.1 Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thuộc cá nhân;
4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;
5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
6. Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi công ty;
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
8. Mục lục của hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có thông tin sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CTY CỔ PHẦN

 

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức ;
3. Điều lệ ;
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
4.1 Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư của nước ngoài là cá nhân;
4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;
5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
6. Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;
7. Bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;
8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
9. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
10. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Chuyển đổi Cty Cổ phần thành Cty TNHH Một thành viên

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CTY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN


*****

(Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;
 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp)

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CTY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký cho doanh nghiệp ;
2. Điều lệ ;
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
5. Quyết định của bộ phận Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
6. Bản sao hợp lệ là biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
8. Mục lục của hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hay nylon cứng không có chữ, sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CTY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ ;
3. Bản sao hợp lệ của các giấy tờ sau:
3.1 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy CMND hay Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của các tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
Đối với thành viên là tổ chức của nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
3.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;
4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chuyển đổi công ty;
6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông chuyển đổi công ty;
7.Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
8. Mục lục của hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
9. Bìa của hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hay nylon cứng không có chữ để sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Cty TNHH Hai thành viên

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
*****

(Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;
 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành nghị định số 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp)

HỒ SƠ GỒM:

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký cho doanh nghiệp ;
2. Danh sách thành viên;
3. Điều lệ ;
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên là cá nhân;
4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
Đối với những thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;
5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
7. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
8.Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
9. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
10. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Chuyển đổi Doanh nghiệp từ tư nhân thành Cty TNHH
HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TỪ TƯ NHÂN THÀNH CTY TNHH
*****

(Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;
 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp)

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2. Điều lệ ;
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;
5. Danh sách người lao động hiện có;
6. Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
7. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
8. Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
9. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận hoặc sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
10. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
11. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
12. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TỪ TƯ NHÂN THÀNH CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Danh sách thành viên ;
3. Điều lệ ;
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên là cá nhân;
4.2 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức;
5. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;
6. Danh sách người lao động hiện có;
7. Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
8. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
9. Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
10. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
11. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
12. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
13. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Cty TNHH Hai thành viên và ngược lại
HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI Từ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CTY
TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN VÀ NGƯỢC LẠI
*****

(Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;
 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành nghị định số 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp)

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Danh sách thành viên
3. Điều lệ ;
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
4.2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng hay tặng cho một phần vốn điều lệ cho những cá nhân hoặc tổ chức khác, Quyết định của chủ sở hữu cty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hay tổ chức khác; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của những tổ chức hay cá nhân được thừa kế;
6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
7. Mục lục các hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
8. Bìa các hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hay nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU 

A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ ;
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
5. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;
6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
8. Mục lục của hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hay nylon cứng không có chứa chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU 
A. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ ;
3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
5.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;
5.2 Danh sách người đại diện theo ủy quyền  và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;
6. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp ;
7. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;
8. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
0. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
10. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
11. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56