Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

   

                                 

CÔNG TY ……………..  

Số: 02/…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng ……năm ……

                                   

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ Nhiệm người phụ trách kế toán )

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày : 26/11/2014;

Căn cứ vào giấy Chứng nhận ĐKKD số: ………….do Sở KH&ĐT cấp ngày …………………;

Theo yêu cầu công việc của đơn vị;

Căn cứ vào Quyết định của Giám đốc doanh nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1

Nay bổ nhiệm Ông (Bà): …………………… Sinh ngày: …………………

CMND số: ………………………….   Cấp ngày: …………..       Tại ……………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Đảm nhận chức vụ: Kế toán CÔNG TY …………………………………………………. 

Kể từ  ngày ký.

Điều 2 :

Ông (Bà) ……………………….. có trách nhiệm hoạch toán kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp theo đúng nguyên tắc về kế toán và quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước đã ban hành.  

Điều 3 : Ông (Bà) ……………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Lưu hồ sơ
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

   

 

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56