Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

TỔNG HỢP 32  VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG PHẠM VI LĨNH VỰC DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)

  10/08/2022

  624 lượt xem

FDVN giới thiệu tới bạn đọc bộ tài liệu “TỔNG HỢP 32 VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG PHẠM VI LĨNH VỰC DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)” do đội ngũ Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

TỔNG HỢP 32  VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN

 

Bộ tài liệu nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Chúng tôi không đồng ý đối với những đối tượng sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH SỐ TRANG

Nghị quyết số 02/ HĐTP ngày 19 tháng 10 năm 1990 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật thừa kế

1. Hướng dẫn về di sản

2. Hướng dẫn về những người thừa kế không có quyền được hưởng di sản

3. Hướng dẫn về di sản sử dụng cho việc thờ cúng

4. Hướng dẫn về quyền thừa kế theo pháp luật

5. Hướng dẫn quyền thừa kế thế vị

6. Hướng dẫn về quyền hưởng thừa kế tài sản của con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi

7. Hướng dẫn về MQH thừa kế giữa con riêng và cha kế, mẹ kế

8. Hướng dẫn việc tước quyền hưởng di sản, nhượng quyền hưởng di sản

9. Hướng dẫn về cách tính phân chia di sản

10. Hướng dẫn về hiệu khởi kiện

1

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

1. Điều kiện kết hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng

3. Quyền thừa kế tài sản trong MQH vợ chồng

4. Xác định cha, mẹ, con

5. Quyền yêu cầu Tòa án ND giải quyết việc ly hôn

6. Hoà giải tại Toà án

7. Căn cứ cho ly hôn

8. Thuận tình ly hôn

7

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

1. Hướng dẫn về các tranh chấp trong hợp đồng dân sự:

– Tranh chấp HĐDS có đặt cọc

– Tranh chấp HĐDS về mua bán nhà ở.

2. Hướng dẫn về việc tranh chấp trong hôn nhân gia đình:

– Quyền thừa kế trong trường hợp chưa có giấy đăng ký kết hôn;

– Ly hôn có yếu tố nước ngoài

17

Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 5 năm 2003 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

Nghị quyết Hướng dẫn một số các quy định về:

1. Việc xác định HĐ kinh tế vô hiệu;

2. Việc xử lý HĐ kinh tế vô hiệu;

3. Việc áp dụng Điểm 3 Điều 32 Pháp lệnh giải quyết các vụ án kinh tế.

26

Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 7 năm 2003 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

1. Phân biệt thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong HĐTM giữa Trọng tài thương mại và TAND;

2. Toà án chỉ định Trọng tài viên trong trường hợp các bên đồng ý thoả thuận giải quyết vụ tranh chấp diễn ra tại Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập

3. Thay đổi Trọng tài viên

4. Áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ một số biện pháp khẩn cấp tạm thời

5. Huỷ quyết định trọng tài

6. Xét kháng cáo, kháng nghị

7. Hình thức văn bản của Toà án cấp sơ thẩm trong việc huỷ hoặc không huỷ quyết định trọng tài và của Hội đồng xét xử xét kháng cáo, kháng nghị

8. Việc chỉ định Thẩm phán giải quyết  yêu cầu của đương sự

9. Lệ phí của toà án liên quan đến trọng tài

10. Lưu trữ hồ sơ trọng tài

31
Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 2004 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

4. Chi phí hợp lý

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do bị xâm phạm  sức khỏe

2. Thiệt hại do bị xâm phạm  tính mạng

3. Thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

4. Thời hạn quyền hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm

III. BỒI THƯỜNG VỀ THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 627 BỘ LUẬT DÂN SỰ)

1. Xác định mức độ nguy hiểm cao độ

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

40
Nghị quyết số 32/2004/NQ-QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan về các công việc về việc đảm bảo hiệu lực của BLTTDS (kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005). Đồng thời Hướng dẫn những quy định cho thẩm quyền giải quyết vụ án của TAND các cấp; thời hạn hợp lệ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với những bản án, quyết định DS, hôn nhân và gia đình, KT, LĐ đã có hiệu lực pháp luật trước ngày BLTTDS được công bố và sau ngày BLTT công bố. 52
Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. I. VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU

1. Việc áp dụng các quy định của PL về thời hiệu đối với những giao dịch dân sự

2. Việc áp dụng các quy định của PL về thời hiệu khởi kiện vấn đề liên quan đến thừa kế

II. VỀ THỪA KẾ, TRANH CHẤP LIÊN

QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. XĐ quyền sử dụng đất là di sản

2. Việc giải quyết tranh chấp HĐCN quyền sử dụng đất

III. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN DO NN ĐẢM NHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CM

1. Tài sản được NN cấp cho người có công với CM

54
Nghị quyết số 742/2004/NQ/UBTVQH11ngày 24 tháng 12 năm 2004 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật TTDS cho các TAND
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện 67
Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 1. Hướng dẫn thẩm quyền thuộc quyền của Tòa án

2. Hướng dẫn về người thực hiện tố tụng và việc thay đổi người thực hiện tố tụng

3. Hướng dẫn về người có quyền tham gia tố tụng

4. Một sô án phí, lệ phí và thời gian thược hiện khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

5. Mẫu văn bản tố tụng chuẩn

72
Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 04 năm 2005 về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự 1. Hướng dẫn áp dụng các BP khẩn cấp tạm thời

2. Những mẫu văn bản tố tụng liên quan đến việc áp dụng Ban hành kèm theo Nghị quyết này.

95
Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 2005 về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 1. Một số quy định chung trong Luật phá sản

2. Hướng dẫn phương thức nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong Luật phá sản

3. NV đối với tài sản trong Luật phá sản

4. Những biện pháp bảo tàng tài sản trong Luật phá sản

5. Hướng dẫn các quy định khác của Luật phá sản

6. Một số mẫu văn bản

107
Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ” 1. Hướng dẫn cung cấp chứng cứ

2. Hướng dẫn xác định chứng cứ

3. Giao nhận chứng cứ

4. Thu thập chứng cứ

5. Giao nhận chứng cứ trong thời gian xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực PL theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

6. Giao nhận chứng cứ trong thời gian xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực PL theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

7. Hướng dẫn về những mẫu văn bản tố tụng pháp lý liên quan đến chứng minh và chứng cứ

140
Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự 1. Hướng dẫn có trong chương XII “khởi kiện và thụ lý vụ án” của BLTTD

2. Hướng dẫn có trong chương XIII “hòa giải và chuẩn bị xét xử” của BLTTDS

3. Hướng dẫn có trong chương XIV “Phiên tòa sơ thẩm” của BLTTDS

4. Hướng dẫn Các mẫu văn bản tố tụng

153
Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

3. Năng lực pháp lý khi chịu TN bồi thường thiệt hại

4. Chi phí hợp lý

5. NV chứng minh của các đương sự

6. Về thời gian khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm

2. Thiệt hại về tính mạng bị xâm phạm

3. Thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

4. Thời gian hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm thep PL (Điều 612 BLDS)

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI BỊ NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 623 BLDS)
1. XĐ nguồn nguy hiểm cao độ

2. XĐ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

178
Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 08 năm 2006 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự 1. Hướng dẫn chương XV “T/c của việc xét xử phúc thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định của TACST”

2. Hướng dẫn có trong chương XVI “Chuẩn bị xét xử phúc thẩm”

3. Hướng dẫn có trong chương XVII “Thủ tục xét xử phúc thẩm

4. Các mẫu văn bản tố tụng

192
Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12  ngày 27/9/2007 về việ giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 170 của BLTTHS và thẩm quyền giải quyết những vụ việc DS tại Điều 33 của BLTTDS cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 170 của BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc DS được quy định tại Điều 33 của BLTTDS (từ ngày 01 tháng 11 năm 2007) cho những Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã. 212
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 Hướng dẫn áp dụng một số Quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án 1. Những quy định chung

2. Án phí chi trả trong vụ án hình sự

3. Án phí chi trả trong vụ án dân sự

4. Án phí chi trả trong vụ án hành chính

220
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của BLTTDS đã sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
1. Hướng dẫn về việc thu thập chứng cứ chứng minh

2. Các mẫu văn bản tố tụng liên quan đến chứng minh và chứng cứ

232
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Hướng dẫn thi hành những quy định nằm trong phần thứ nhất “những quy định BLTTDS sửa đổi, bổ sung 2011, và thực hiện ban hành các mẫu văn bản như: Bản án, giấy chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của  các đương sự. 255
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai
“Thủ tục giải quyết vụ án DS tại TACST”
của BLTTDS đã sửa đổi, bổ sung
theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
Hướng dẫn phẩn thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”, và ban hành các mẫu AD trong TTDS như: Đơn khởi kiện, Giấy TB đơn khởi kiện, TB về việc trả lại đơn khởi kiện, … 281
     22. Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của BLTTDS đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi BLTTDS do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Người có quyền kháng cáo

3. Đơn kháng cáo

4. Về thời hạn phù hợp để kháng cáo, kháng nghị

5. Kiểm tra đơn kháng cáo

6. Kháng cáo quá hạn

7. TB chuẩn bị nộp tiền tạm ứng án phí để phúc thẩm

8. Thông báo về việc kháng cáo

9. Hậu quả sau khi kháng cáo, kháng nghị

10. Gửi hồ sơ của các vụ án và tiến hành kháng cáo, kháng nghị

11. Thực hiện thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị

12. Tiến hành thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

13. Thời hạn cho việc CB xét xử phúc thẩm

14. Thực hiện vận chuyển hồ sơ vụ án cho VKS tiến hành nghiên cứu

15. Phạm vi xét xử phúc thẩm

16. Về hoãn phiên toà phúc thẩm

17. CB cho sự kiện khai mạc phiên toà phúc thẩm diễn ra và thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm

18. Nguyên đơn, rút đơn khởi kiện trước khi phiên tòa diễn ra hoặc tại phiên tòa phúc thẩm

19. Đồng ý thỏa thuận các bên của mỗi đương sự tại phiên tòa phúc thẩm

20. Gửi bản án, quyết định của mỗi phiên tòa phúc thẩm

21. Các mẫu văn bản tố tụng

253
     23. Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Xác định thẩm quyền

3. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu

4. Thỏa thuận trọng tài không thể diễn ra được

5. XĐ Tòa án có thẩm quyền tối cao đối với HĐ trọng tài đã quy định tại Điều 7 Luật TTTM

6. Mất quyền phản đối

7. Về thỏa thuận trọng tài

8. TL Hội đồng trọng tài vụ việc

9. Thay đổi Trọng tài viên

10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại thông qua quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thi hành được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

11. Đề nghị Tòa án thu thập đầy đủ chứng cứ, tập hợp những người làm chứng

12. Thẩm quyền, thứ tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời

13. Đăng ký để phán quyết trọng tài vụ việc

14. Căn cứ họp pháp hủy phán quyết trọng tài

15. Tòa án xét thẩm đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

16. Lệ phí khi mở Tòa án liên quan đến Trọng tài

17. Ban hành mẫu văn bản tố tụng chuẩn theo quy đinh PL

371
     24. Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 1. Án lệ và các giá trị pháp lý của án lệ

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ

3. Rà soát, phát hiện bản án, quyết định nhanh để đề xuất phát triển thành án lệ

4. Lấy ý kiến từ bản án, quyết định được đề xuất phù hợp lựa chọn, phát triển thành án lệ

5. Hội đồng tư vấn án lệ

6. Thông qua án lệ

7. Công bố án lệ

8. Nguyên tắc để áp dụng án lệ thuận lợi trong xét xử

9. Huỷ bỏ, thay thế án lệ

404
     25. Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành BLTTDS – Hướng dẫn những TH áp dụng BLTTDS số 92/2015/QH13.

– Hướng dẫn TH áp dụng thời hiệu tại Điều 159 và Điểm h Khoản 1 Điều 192 của BLTTDS số 24/2004/QH11

– NV, quyền hạn của các cơ quan hành chính

413
     26. Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 06/2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính. 1. Áp dụng pháp luật TTDS và TTHC để giải quyết vụ việc DS, hôn nhân và gia đình, KD, thương mại, lao động, vụ án hành chính

2. Áp dụng pháp luật TTDSvà TTHC để thi hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định DS, hôn nhân và gia đình, KD, thương mại, LĐ, hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01-7-2016

3. Áp dụng pháp luật về án phí để thực hiện giải quyết vụ án DS, hôn nhân và gia đình, KD, thương mại, LĐ, vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

4. Áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để tiến hành giải quyết vụ việc DS, hôn nhân và gia đình, KD, thương mại, lao động, vụ án hành chính

5. Áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình

416
     27. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 1. Hướng dẫn về người có tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài

2. Hướng dẫn về giải quyết vụ việc phá sản có tính chất phức tạp

3. Hướng dẫn về hướng giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự

4. Hướng dẫn về BP khẩn cấp tạm thời ngắn gọn nhất

420
     28. Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự Biểu mẫu trong tố tụng:

– Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

– Biên bản lấy lời khai của đương sự

– Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

– …

434
     29. Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 Hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 BLTTDS số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án 1. Hướng dẫn về người khởi kiện không đủ điệu kiện về quyền khởi kiện

2. Hướng dẫn về không đủ điều kiện khởi kiện của PL quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 192 BLTTDS 2015

3. Hướng dẫn về vụ án không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Tòa án

4. Hướng dẫn ghi chép về đ/c của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vu liên quan

5. Hướng dẫn xử lý việc ghi đ/c của người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

6. Hướng dẫn quyền lợi khi nộp đơn khởi kiện lại vụ án

439
     30. Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân 1. Tranh chấp về những NV giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

2. Tranh chấp về vụ án xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được giải quyết theo thủ tục rút gọn

3. Đơn khởi kiện, thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thủ tục rút gọn

4. Nhiệm vụ chuyển giao tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu, tranh chấp “không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài”

5. Hướng dẫn thủ tục ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng

6. Ủy quyền quyền, nghĩa vụ TTDS

7. Về tài sản bảo đảm

8. Điều khoản chuyển tiếp

446
     31. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự Biểu mẫu trong tố tụng dân sự:

– Mẫu đơn kiến nghị giải quyết việc dân sự

– Mẫu đơn xin rút yêu cầu giải quyết việc dân sự hợp pháp

– Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự,…

453
     32. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm 1. Áp dụng PL về lãi, lãi suất trong HĐ vay tài sản không phải là HĐ tín dụng

2. XĐ lãi, lãi suất trong HĐ vay tài sản không phải là HĐ tín dụng

3.  Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005

4.  Xác định lãi, lãi suất trong HĐ vay tài sản không phải là HĐ tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015

5. XĐ thời điểm xét xử sơ thẩm và TG chậm trả

6.  Áp dụng PL về lãi, lãi suất trong HĐ tín dụng

7. XĐ lãi, lãi suất trong HĐ tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

8. Thỏa thuận giải quyết vấn đề về lãi , lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được PL quy định

9. Điều chỉnh lãi, lãi suất

10.  Xác định lãi suất trung bình

11.  Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản

12. Quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án

542
     33. Thông báo số 15/TB-HĐTP ngày 05 tháng 06 năm 2019 về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Do thiếu cẩn thận trong khâu đánh máy, soát xét t/c vụ án nên Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có một số sai sót thiếu chuyên nghiệp về kỹ thuật, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông báo đính chính nội dung:

1. Đính chính VD 2 điểm c khoản 1 Điều 2 NQ số 01/2019/NQ-HĐTP;

2. Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP.

551
     34. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 1. Án lệ

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ

3. Đề xuất bản án, thẩm đinh để phát triển thành án lệ

4. Lấy ý kiến trong bản án, quyết định đề xuất những phướng án lựa chọn, phát triển thành án lệ

5. Hội đồng tư vấn án lệ

6. Thông qua án lệ

7. Công bố án lệ

8. Lựa chọn các án lệ trong quy trình xét xử

9. Bãi bỏ án lệ

10. Thủ tục bãi bỏ án lệ

11. Các biểu mẫu

552
     35. Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 3 năm 2020 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. 1. Hướng dẫn XĐ các thành viên trong dòng họ

2. Hướng dẫn vận dụng Quyền khởi kiện vào những vụ án liên quan đến tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ

3. Hướng dẫn Đương sự trong các vụ án liên quan đến tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

4. Hướng dẫn đ/c của người bị kiện, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

5. Hướng dẫn Nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

560

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56