Đóng

Tiếng Việt   /   English

Đóng
Tìm kiếm Menu

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về đất đai mới nhất

  20/11/2020

  2,246 lượt xem

 

Danh sách liệt kê các Luật, Nghị định hay thông tư mới nhất có hiệu lực mời quý vị tham khảo

Văn bản quy phạm pháp luật

Các Bộ Luật

 1. Luật Đất đai 2013; ngày có hiệu lực 01/7/2014

 

 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; ngày có hiệu lực 01/01/2019

 

Các Nghị định

 

 1. NĐ41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất ; ngày có hiệu lực 08/4/2020

 

 1. NĐ06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 NĐ47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ngày có hiệu lực 20/02/2020

 

 1. NĐ96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất; ngày có hiệu lực 19/12/2019

 

 1. NĐ91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ; ngày có hiệu lực 05/01/2020

 

 1. NĐ79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 NĐ45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; ngày có hiệu lực   10/12/2019

 

 1. NĐ62/2019/NĐ-CP sửa đổi NĐ35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; ngày có hiệu lực  25/7/2019

 

 1. NĐ123/2017/NĐ-CP sửa đổi NĐvề thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ngày có hiệu lực 01/01/2018

 

 1. NĐ35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao; ngày có hiệu lực 20/6/2017

 

 1. NĐ01/2017/NĐ-CP sửa đổi NĐ43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi NĐ44/2014/NĐ-CP về giá đất và NĐ47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ngày có hiệu lực 03/3/2017

 

 1. NĐ135/2016/NĐ-CP sửa đổi NĐquy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ngày có hiệu lực 15/11/2016

 

 1. NĐ35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; ngày có hiệu lực 01/7/2015

 

 1. NĐ102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; ngày có hiệu lực 25/12/2014

 

 1. NĐ47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ngày có hiệu lực 01/7/2014

 

 1. NĐ46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ngày có hiệu lực 01/7/2014

 

 1. NĐ45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; ngày có hiệu lực 01/7/2014

 

 1. NĐ44/2014/NĐ-CP về giá đất; ngày có hiệu lực 01/7/2014

 

 1. NĐ43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013; ngày có hiệu lực 01/7/2014

 

 Các thông Tư liên tịch

 

 1. TT liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất; ngày có hiệu lực 08/8/2016

 

 1. TT liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày có hiệu lực 19/5/2015

 

 1. TT liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; ngày có hiệu lực 20/5/2015

 

Các Thông tư (TT)

23.TT 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; ngày có hiệu lực  16/12/2019

 

24.TT 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; ngày có hiệu lực  23/9/2019

 

25.TT 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; ngày có hiệu lực  01/3/2019

 

26.TT 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; ngày có hiệu lực  01/01/2019

 

27.TT 11/2018/TT-BTC về sửa đổi TT 77/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ngày có hiệu lực  20/3/2018

 

28.TT 10/2018/TT-BTC về sửa đổi TT 76/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; ngày có hiệu lực  20/3/2018

 

29.TT 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; ngày có hiệu lực  06/10/2017

 

30.TT 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị của quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và về việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản đó do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất đai; ngày có hiệu lực  15/9/2017

 

31.TT 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; ngày có hiệu lực  20/3/2018

 

32.TT 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; ngày có hiệu lực  20/3/2018

 

33.TT 53/2017/TT-BTNMT về quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 TT 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn NĐ01/2017/NĐ-CP sửa đổi NĐhướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi TT hướng dẫn Luật đất đai; ngày có hiệu lực  05/12/2017

 

34.TT 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; ngày có hiệu lực  25/11/2017

 

35.TT 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn NĐ01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các TT hướng dẫn Luật Đất đai 2013; ngày có hiệu lực  05/12/2017

 

36.TT 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ngày có hiệu lực  06/9/2017

 

37.TT 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; ngày có hiệu lực  05/7/2017

 

38.TT 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao; ngày có hiệu lực  30/3/2017

 

39.TT 333/2016/TT-BTC sửa đổi TT 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ngày có hiệu lực  10/02/2017

 

40.TT 332/2016/TT-BTC sửa đổi TT 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; ngày có hiệu lực  10/02/2017

 

41.TT 139/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hay khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cách  xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua  được phép bán lại nhà ở xã hội; ngày có hiệu lực  15/11/2016

 

42.TT 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; ngày có hiệu lực  01/3/2017

 

43.TT 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; ngày có hiệu lực  22/12/2016

 

44.TT 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; ngày có hiệu lực  07/3/2016

 

45.TT 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được cấp không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; ngày có hiệu lực  15/10/2015

 

46.TT 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai; ngày có hiệu lực  01/8/2016

 

47.TT 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ngày có hiệu lực  01/7/2015

 

48.TT 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất; ngày có hiệu lực  01/3/2016

 

49.TT 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; ngày có hiệu lực  01/02/2016

 

50.TT 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; ngày có hiệu lực  12/6/2015

 

51.TT 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ngày có hiệu lực  07/5/2015

 

52.TT 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất đai; giao đất, cho thuê đất hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai đối với công ty nông nghiêp, lâm nghiệp; ngày có hiệu lực  27/4/2015

 

53.TT  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn NĐ43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và NĐ44/2014/NĐ-CP về giá đất; ngày có hiệu lực  13/3/2015

 

54.TT 207/2014/TT-BTC quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; ngày có hiệu lực  15/02/2015

 

55.TT 77/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ngày có hiệu lực  01/8/2014

 

56.TT 76/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; ngày có hiệu lực  01/8/2014

 

57.TT 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp; ngày có hiệu lực  08/4/2014

 

58.TT 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; ngày có hiệu lực  11/9/2014

 

59.TT 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ngày có hiệu lực  13/8/2014

 

60.TT 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; ngày có hiệu lực  13/8/2014

 

61.TT 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai; ngày có hiệu lực  13/8/2014

 

62.TT 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; ngày có hiệu lực  13/8/2014

 

63.TT 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; ngày có hiệu lực  17/7/2014

 

64.TT 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ngày có hiệu lực  17/7/2014

 

65.TT 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính; ngày có hiệu lực  05/7/2014

 

66.TT 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính; ngày có hiệu lực  05/7/2014

 

67.TT 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ngày có hiệu lực  05/7/2014

 

68.TT 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa; ngày có hiệu lực  01/7/2014

 

69.TT 33/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai; ngày có hiệu lực  11/12/2013

 

70.TT 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai; ngày có hiệu lực  09/12/2013

 

71.TT 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; ngày có hiệu lực  29/11/2013

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56