GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TOKEN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ/HỢP ĐỒNG CẤP MỚI/GIA HẠN/BỔ SUNG

 CHỨNG THƯ SỐ WINCA

Đối tượng sử dụng dịch vụ              Tổ chức/doanh nghiệp/HKD Cá nhân thuộc Tổ chức Cá nhân

Kính gửi: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG WINCA

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH:

 1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/HKD *:
 2. Mã số thuế *:
 3. Địa chỉ * (Ghi theo Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép đầu tư/QĐ thành lập):
 4. Người đại diện *: Chức vụ
 5. CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện *:…. …………………………..Ngày cấp: ….………….Nơi cấp:……………………..
 6. Email liên hệ *: …………………………………………….. Điện thoại liên hệ *:

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN:

 1. Họ và tên *: Chức vụ
 2. CMND/CCCD/Hộ chiếu *:…. ……………………………Ngày cấp: ….………….Nơi cấp:…………………...……………..
 3. Địa chỉ * (Ghi theo CMND/CCCD/Hộ chiếu):
 4. Email liên hệ *: …………………………………………….. Điện thoại liên hệ *:

III. THÔNG TIN YÊU CẦU:

Sản phẩm dịch vụ 

(Khách hàng tích vào phần sản phẩm lựa chọn)

Chứng thư số WINCA

Cấp mới  Gia hạn Chuyển đổi

6 tháng 1 năm2 năm 3 năm 4 năm
Khách hàng yêu cầu WINCA tạo cặp khóa cho Khách hàng. Trong trường hợp này, WINCA đảm bảo chuyển giao/lưu trữ khóa bí mật đến Khách hàng một cách an toàn.

Bằng việc ký tên trên phiếu đăng ký này, khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thư số theo quy định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền. Khách hàng xác nhận các thông tin đăng ký chứng thư số trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác.

PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG WINCAXác nhận của tổ chức/doanh nghiệp/

cá nhân/HKD 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày…. tháng … năm……

Đồng ý với những thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng
Xác nhận của đơn vị cung cấp dịch vụ 

(ký và đóng dấu)

Ngày…. tháng … năm……

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG WINCA

 • Tuân thủ quy định pháp lý:

   • Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11;
   • Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 • Quy cách, tiêu chuẩn và thông tin của sản phẩm, dịch vụ:

   • Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng WINCA được cung cấp theo Giấy phép cung cấp dịch vụ số 95/GP- BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2022.
   • Quy cách sản phẩm và các tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo quy định Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
   • Chứng thư số công cộng cấp bởi WINCA và chữ ký số của khách hàng WINCA được công nghệ đảm bảo, được pháp luật Việt Nam bảo hộ và công nhận về tính pháp lý trong giao dịch điện tử.
   • Giấy đăng ký này chỉ hợp lệ khi tuân thủ theo đúng mẫu Đơn vị cung cấp ban hành tại thời điểm hiện hành.
   • Các thông tin sản phẩm, dịch vụ và chính sách của Đơn vị cung cấp trên website: https://winca.org/ 

 • Quyền và nghĩa vụ của khách hàng (thuê bao dịch vụ chữ ký số WINCA ):

   • Có đầy đủ quyền là khách hàng chính thức và trực tiếp của Đơn vị cung cấp dịch vụ WINCA.
   • Có nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách trung thực, chính xác và xuất trình các giấy tờ phục vụ cho việc cấp chứng thư số cho Đơn vị cung cấp.
   • Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ cho Đơn vị cung cấp chứng thư số công cộng WINCA.
   • Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.
   • Thông báo ngay cho Đơn vị cung cấp nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý.
   • Cam kết với người nhận thông điệp được ký số rằng thuê bao là người nắm giữ hợp pháp khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số đó và những thông tin trên chứng thư số liên quan đến thuê bao là đúng sự thật, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ chứng thư số đó.
   • Có quyền yêu cầu Đơn vị cung cấp tạm dừng, thu hồi chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.
   • Cung cấp khóa và những thông tin cần thiết cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ việc điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật.
   • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại xảy ra nếu vi phạm các quy định trên.

 • Quyền và nghĩa vụ của Đơn vị cung cấp dịch vụ WINCA:

  • Chịu trách nhiệm trước thuê bao và người nhận về tính chính xác của những thông tin trên chứng thư số được công bố. Bồi thường cho thuê bao và người nhận khi thiệt hại xảy ra là hậu quả của chứng thư số đã được cấp trái với quy định của Nghị định 130/2018/NĐ-CP
  • Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ cho việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;
  • Đảm bảo tạo cặp khoá chỉ cho phép mỗi cặp khoá được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khoá bí mật không bị phát hiện khi có khoá công khai tương ứng;
  • Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho thuê bao. Khuyến cáo cho thuê bao việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa.
  • Khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao, Đơn vị cung cấp có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn chứng thư số trước khi chứng thư số của thuê bao hết hiệu lực.
  • Đảm bảo kênh thông tin tiếp nhận yêu cầu tạm dừng, khôi phục chứng thư số và thu hồi chứng thư số hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.
  • Đơn vị cung cấp có quyền tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của thuê bao trong những trường hợp sau đây:

+ Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng xác minh là chính xác;

+ Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Chứng thư số bị thu hồi khi thuê bao là cá nhân đã chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án hoặc thuê bao là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

+ Căn cứ vào khoản d Điều 28 và 29 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, Đơn vị cung cấp có quyền tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của thuê bao theo chính sách của Nhà cung cấp chứng thư số WINCA khi thuê bao không đóng đủ và đúng hạn phí dịch vụ thuê bao đăng ký.

 • Lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số trong thời gian ít nhất 5 năm, kể từ khi chứng thư số bị tạm dừng hoặc thu hồi.
 • Trong suốt thời gian tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của khách hàng, Đơn vị cung cấp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến lưu trữ bảo mật những thông tin của thuê bao.
 • Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc không tuân thủ các quy định trên.

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi