GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..….., ngày…..tháng…...năm…….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………..

 

Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành lập mới

 

 

 

 

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

 

 

 

 

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

 

 

 

 

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

 

 

 

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

 

 

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

 

 

 

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

 

 

 

 

2. Tên công ty

 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………

 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………………..

 

Tên công ty viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………….

 

3. Địa chỉ trụ sở chính:

 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………………………….

 

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………

 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………..

 

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………...

 

Điện thoại:……………………………………………………….. Fax (nếu có):…………………………..

 

Email (nếu có):……………………………………………………Website (nếu có):……………………..

 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

 

Khu công nghiệp                 □

 

Khu chế xuất                        □

 

Khu kinh tế                         □

 

Khu công nghệ cao                 □

 

□ Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

 

□ Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)

 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: ........... (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:…/…./….

 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có □ Không □

 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

 

Tên ngành

 

 

Mã ngành

 

 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vốn điều lệ:

 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):………………………………………………………………………………..

 

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):………………………………………………………………………………

 

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):……………………………………………………………………………………………………………..

 

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

 

6. Nguồn vốn điều lệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại nguồn vốn

 

 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

 

 

Tỷ lệ (%)

 

 

Vốn ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn tư nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):

 

Mã số dự án:......................................................................................................................................

 

Ngày cấp:….. /…….../……. Cơ quan cấp:…………………………………………………………………

 

8. Người đại diện theo pháp luật6:

 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………. Giới tính:………….

 

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………

 

Sinh ngày:…… /..../…... Dân tộc:……………………………………. Quốc tịch:………………………..

 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 

□ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 

□ Hộ chiếu                        □ Loại khác (ghi rõ):………………….

 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………………………………

 

Ngày cấp:......./....../.....Nơi cấp:…………………………. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……

 

Địa chỉ thường trú:

 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………………………….

 

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………

 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………….

 

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………...

 

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………...

 

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………….

 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………

 

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………

 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………..

 

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………...

 

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………...

 

Điện thoại (nếu có):…………………………………………………. Email (nếu có):…………………….

 

9. Thông tin đăng ký thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

 

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

 

 

9.1

 

 

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:………………………………………………………….

 

Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

 

 

9.2

 

 

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):………………………………….

 

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:………………………………………………..

 

Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

 

 

9.3

 

 

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính);

 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………..

 

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………….

 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………..

 

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………

 

Điện thoại (nếu có):……………………………………….. Fax (nếu có):……………………

 

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………..

 

 

9.4

 

 

Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này):…./…../……

 

 

9.5

 

 

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô , “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô "Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):

 

Hạch toán độc lập □                              Có báo cáo tài chính hợp nhất □

 

Hạch toán phụ thuộc □

 

 

9.6

 

 

Năm tài chính:

 

Áp dụng từ ngày…../…..đến ngày…../…..8

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

 

 

9.7

 

 

Tổng số lao động (dự kiến):…………………………………………………………………….

 

 

9.8

 

 

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

 

Có □                                                        Không □

 

 

9.9

 

 

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9 :

 

Khấu trừ □

 

Trực tiếp trên GTGT □

 

Trực tiếp trên doanh số □

 

Không phải nộp thuế GTGT □

 

 

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:

 

□ Tự in hóa đơn                 □ Đặt in hóa đơn

 

□ Sử dụng hóa đơn điện tử         □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:

 

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

 

□ Hàng tháng                      □ 03 tháng một lần                             □ 06 tháng một lần

 

Lưu ý:

 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoản: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………..

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………………. Ngày cấp…./…./….. Nơi cấp:……………………………………………

 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 

13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

 

Tên hộ kinh doanh 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi