Đại hội cổ đông là một cuộc họp lớn được tố chức định kỳ hoặc không định kỳ giữa giữa các cổ đông của một công ty hay một tập đoàn. Trong cuộc họp này, các cổ đông được thông báo trước v

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN (2024)

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Đại hội cổ đông là gì?

Đại hội cổ đông là một cuộc họp lớn được tố chức định kỳ hoặc không định kỳ giữa giữa các cổ đông của một công ty hay một tập đoàn. Trong cuộc họp này, các cổ đông được thông báo trước về thời gian và địa điểm cụ thể và được mời tới để thảo luận và đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hoát động và chiến lược của công ty. Các quyết định có thể bao gồm việc bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị mới thông qua các biểu quyết . Đại hội cổ đông là cơ hội để các cổ đông gặp gỡ nhau và trao đổi ý kiến về công ty, cũng như thể hiện quyền lực của họ trong việc quản lý công ty.

Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự

Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty Cổ phần như sau:

- Cuộc họp sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

 

- Nếu lần cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện thì sẽ được thông báo mười họp lần thứ 2 trong vòng 30 ngày  kể từ ngày dự định lần họp thứ 1. Cuộc họp lần 2 có thể được tiến hành khi có 33% tổng số phiếu biểu quyết trở;tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN -  Pháp luật Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị

III/  Khi nào cần họp Hội đồng quản trị?

Hội đồng quản trị phải tổ chức họp thường niên ít nhất mỗi quý một lần và có thể tổ chức các cuộc họp đặc biệt trong năm để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng như trong các trường hợp sau đây khi được triệu tập bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị: 

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

- Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Hình thức: bằng văn bản trong đó có nêu rõ mục đích , vấn đề và thẩm quyền thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. 

 Quy định về họp Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

5.1 Thẩm quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị

HĐQT có thể họp định kỳ hoặc bất thường, và địa điểm họp có thể là tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, cuộc họp HĐQT sẽ được tổ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu ra. Sau khi bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập cuộc họp tối thiểu 1 lần mỗi quý và có thể triệu tập cuộc họp trong các trường hợp sau đây, Khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;
  • Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cơ sở pháp lý theo Điều 140 của Luật Doanh nghiệp 2020

5.2 Điều kiện tiến hành

Để tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có từ ba phần tư tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên tham gia cuộc họp; 

• Nếu số lượng thành viên tham dự không đủ theo quy định, cuộc họp sẽ được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày dự kiến cho cuộc họp đầu tiên, trừ khi Điều lệ công ty quy định thời hạn ngắn hơn. 

Trong trường hợp này, cuộc họp sẽ được tổ chức nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị tham dự. 

Thi hành theo Khoản 8 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp 2020.

5.3  Thủ tục tiến hành

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành như sau:

  1. Đề nghị mở cuộc họp hội đồng quản trị
  2. Chuẩn bị cuộc họp
  3. Tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị
  4. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 157, 158 Luật Doanh nghiệp 2020

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự

Địa chỉ: 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 09.16.30.36.56   /   09.19.19.59.39

Email: luatsu@nvcs.vn

Website: nvcs.vn

 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG NĂM 2024

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG NĂM 2024

Thành lập doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất năm 2024; chuyển đổi sang doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất năm 2024; Cách thức để doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thành công trong hoạt động kinh doanh; Dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tại Công ty TNHH luật quốc tế Nguyễn và Cộng Sự
Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2024

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2024

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2024; loại hình doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh chính; Tài sản góp vốn và Vốn Điều lệ thành lập doanh nghiệp; Một số lưu ý về thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp
TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Luật Doanh nghiệp và Điều lệ thì phải áp dụng Luật Doanh nghiệp, nhưng đối với các trường hợp Luật Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tự quy định chi tiết thì ưu tiên áp dụng Điều lệ doanh nghiệp.
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH LÀM SAO XỬ LÝ?

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH LÀM SAO XỬ LÝ?

Thỏa thuận thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh giúp các bên thỏa thuận trước và giảm khả năng xảy ra tranh chấp. Nó cung cấp một cơ chế rõ ràng
CÁC LOẠI TÀI SẢN GÓP VỐN VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY?

CÁC LOẠI TÀI SẢN GÓP VỐN VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY?

Đối với tài sản góp vốn vào thời điểm thành lập doanh nghiệp phải nhận được sự đồng thuận từ các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí  hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp 
KINH DOANH ONLINE QUA MẠNG XÃ HỘI CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÔNG?

KINH DOANH ONLINE QUA MẠNG XÃ HỘI CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÔNG?

Căn cứ vào Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020 thì việc kinh doanh bán hàng online qua mạng xã hội không thuộc một trong những trường hợp bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. 
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi