Thư viện pháp luật
Ai sẽ có thể Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của doanh nghiệp cổ phần. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu và cũng là người quản lý công ty theo quy định. Vậy ai nào mang thể vươn lên là Chủ tịch Hội đồng quản trị? Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? 1. Ai thể phát triển thành Chủ tịch Hội đồng quản trị? Căn cứ vào khoản 1 và 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, thì:
Điều 156. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị siêu thị đại chúng và nhà hàng cổ phần quy định tại điểm b khoản một Điều 88 của Luật này ko được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Có thể thấy, Hội đồng quản trị trong siêu thị cổ phần sẽ bổ dụng một thành viên làm cho Chủ tịch. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp cũng quy định rõ Chủ tịch Hội đồng quản trị ko được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong các công ty đại chúng và nhà hàng cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần với quyền biểu quyết, trừ công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 ko cấm việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch và Giám đốc. Tuy nhiên, nguyên tắc này ko áp dụng mang những công ty đại chúng hoặc doanh nghiệp cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần sở hữu quyền biểu quyết, trừ siêu thị do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bởi lẽ vai trò của Chủ tịch và Giám đốc dều quan yếu trong công ty cổ phần, theo đó, siêu thị mang quy mô càng to thì 1 cá nhân không thể cáng đáng được 2 chức vụ cùng một lúc. Theo khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp thứ nhất của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc nói từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó.” 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị với quyền và trách nhiệm sau đây:
 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu dùng cho cuộc họp; triệu tập, chủ trì và khiến cho chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức việc ưng chuẩn nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Giám sát công đoạn công ty thực hiện những nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyền và bổn phận khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Theo đó, 1 trong những bổn phận của Chủ tịch là triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị trong một số nếu được quy định tại khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, gồm:
 • yêu cầu của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 • đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít ra 05 người quản lý khác;
 • đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 • Trường hợp khác do Điều lệ nhà hàng quy định.
Lưu ý: Chủ tịch Hội đồng quản trị buộc phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày khiến cho việc nhắc từ ngày nhận được đề nghị theo quy định trên. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo bắt buộc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị nên chịu bổn phận về những thiệt hại xảy ra đối mang công ty; người bắt buộc mang quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. Chậm nhất là 03 ngày khiến cho việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không sở hữu quy định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị cần gửi thông báo mời họp. Thông báo mời họp bắt buộc xác định cụ thể thời kì và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề bàn bạc và quyết định. Kèm theo thông tin mời họp nên với tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Vì Chủ tịch là người đứng đầu Hội đồng quản trị, là người điều hành đảm bảo cho Hội đồng quản trị được vận hành với hiệu quả cao nhất nhằm mang lại lợi ích cho công ty, cổ đông cũng như các người mang quan hệ mang công ty. Tuy nhiên, đối giả dụ đặc biệt theo Khoản 4 Điều này mang nêu rõ: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì nên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và bổn phận của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Hoặc trong những ví như sau, những thành viên Hội đồng quản trị nên bầu lại Chủ tịch mới theo nguyên tắc mọi thành viên còn lại tán thành:
 • Trường hợp ko mang người được ủy quyền;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích;
 • Chủ tịch bị nhất thời giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú;
 • Chủ tịch bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, cạnh tranh trong nhận thức, làm cho chủ hành vi, bị Tòa án cấm phụ trách chức vụ, cấm hành nghề hoặc khiến công tác nhất định.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi