Thư viện pháp luật
Đôi nét về quy định trả cổ tức
  Khi sắm cổ phần trong công ty, điều cổ đông sử dụng rộng rãi đến là cổ phiếu và cổ tức. Theo đó, cổ tức căn nguyên từ các khoản lợi nhuận của công ty, sau lúc hoàn thành trách nhiệm khác, phần lợi nhuận còn lại sẽ được chia cho cổ đông. Vậy cổ tức được chi trả bằng bí quyết nào? 1. Cổ tức là gì? Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì “Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng rã được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác”. Lợi nhuận ròng rã của siêu thị được hiểu là khoản tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán được trừ đi tất cả những khoản chi phí, kể cả thuế. Như vậy, lợi nhuận ròng rã chính là tiền lãi của nhà hàng sau khi đã đóng thuế. Hiểu đơn giản, cổ tức là khoản tiền mặt hoặc tài sản tương đương tiền mặt mà nhà hàng trích ra từ lợi nhuận sau thuế để trả cho mỗi cổ phần mà cổ đông nắm giữ. Pháp luật Doanh nghiệp đã quy định về vấn đề trả cổ tức cho cổ đông công ty theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể là tại khoản 1 và 2 Điều này: Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi cái cổ phần ưu đãi. Cổ tức trả cho cổ phần phổ quát được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng rã đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ biến lúc đủ các điều kiện sau đây:
 • Công ty đã hoàn thành bổn phận thuế và các bổn phận tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Đã trích lập các quỹ nhà hàng và bù đắp lỗ trước đấy theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau lúc trả hết số cổ tức, siêu thị vẫn bảo đảm tính sổ đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác tới hạn.
Có thể thấy, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi của mỗi chiếc cổ phiếu ưu đãi khác nhau là khác nhau và tùy thuộc các điều kiện riêng khi chào bán những loại cổ phần ưu đãi. Đối với cổ tức trả cho cổ phần phổ biến bằng số lợi nhuận ròng rã đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Ngoài ra, cổ tức cổ phần phổ quát chỉ được trả lúc doanh nghiệp cổ phần đã hoàn tất nghĩa vụ thuế và những bổn phận tài chính khác theo quy định của pháp luật. 2. Hình thức và thời hạn trả cổ tức Hình thức chi trả cổ tức được quy định tại khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
3. Cổ tức sở hữu thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của nhà hàng hoặc bằng của cải khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì bắt buộc được thực hành bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức tính sổ theo quy định của pháp luật.
Như vậy, cổ tức mang thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lề công ty. Trong đó, hai phương pháp đa dạng được phổ biến siêu thị cổ phần ứng dụng nhất là trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng cổ phần. Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, Công ty buộc phải thực hành cho trả bằng Đồng Việt Nam. Có thể chi trả thông qua những ngân hàng trên cơ sở những thông báo khía cạnh về nhà băng do cổ đông cung cấp. Trường hợp siêu thị đã chuyển khoản mà cổ đông ko nhận được tiền thì nhà hàng ko cần chịu trách nhiệm về khoản tiền chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Ngoài ra, nhà hàng với thể ứng dụng các hình thức khác như thanh toán bằng sec hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện tới shop thường trú của cổ đông. Bên cạnh đó, doanh nghiệp mang thể cho phép cổ đông quyền lựa tìm để nhận cổ tức bằng những cổ phần phổ quát thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Thời hạn trả cổ tức được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật này như sau: Cổ tức cần được tính sổ gần như trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để đảm bảo tới cổ đông theo liên hệ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm những nội dung sau đây:
 • Tên siêu thịshop trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, liên hệ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số nhà hàng hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ hội sở chính đối cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông ấy được nhận;
 • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo luật pháp của công ty.
Việc tính sổ cổ tức cho cổ đông cần được hoàn tất đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Hơn nữa, nhà hàng với trách nhiệm thông tin đẩy đủ về việc trả cổ tức và bắt buộc bằng phương thức đảm bảo toàn bộ cổ đông sở hữu quyền nhận cổ tức đều nhận được thông báo. Nội dung của thông bảo nên hầu hết theo quy định của pháp luật. Lưu ý việc chi trả cổ tức trong 1 số giả dụ đặc thù như sau:
 • Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ ngay tức khắc người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
 • Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, nhà hàng ko bắt buộc khiến thủ tục chào bán cổ phần theo quy định của Luật này. Tuy nhiên, công ty cần đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng tổng mệnh giá những cổ phần tiêu dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày nhắc từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.
Nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi