Thư viện pháp luật
Hướng dẫn 03 chính sách BHXH, BHTN hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19
BHXH Việt Nam sở hữu Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 về khai triển Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động , DN gặp khó khăn do Covid-19, trong đó hướng dẫn khai triển 03 chính sách tương tác tới BHXH, BHTN như sau:   (1) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 1.1. Hướng dẫn công ty dùng lao động (đơn vị): Lập Mẫu số 01 ban hành kèm Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao tế điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch online thì gửi hồ sơ giấy. 1.2. Cơ quan BHXH: *Bộ phận tiếp nhận giấy tờ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: - Nhận giấy tờ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử). - Nhận kết quả giải quyết giấy tờ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị: + Quyết định tạm giới hạn đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối sở hữu đơn vị. + Hồ sơ ko đủ điều kiện giải quyết tạm thời giới hạn đóng theo quy định. *Phòng/Bộ phận Quản lý thu: - Giải quyết tạm thời ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo những điều kiện tổ chức đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng có Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021. Trình Giám đốc ban hành quyết định tạm thời giới hạn đóng quỹ hưu trí và tử tuất (Mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ ko đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận giấy tờ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. - Cập nhật kết quả vào phần mềm quản lý. *Thời hạn giải quyết ko quá 04 ngày làm việc nhắc từ ngày nhận hồ sơ (2) Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN - Hàng tháng, Phòng/Bộ phận Quản lý thu xác định doanh nghiệp được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định 23/2021, thực hành điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ lương bổng căn cứ đóng BHXH theo quy định. - Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận Tiếp nhận giấy tờ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị (3) Chính sách trợ cấp đào tạo, bồi bổ tăng trình độ kỹ năng nghề 3.1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tiếp nhận những quyết định hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng tăng trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm quyết định, Phương án tương trợ tập huấn và Danh sách NLĐ tham dự đào tạo kèm theo phương án); quyết định thu hồi kinh tổn phí trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng, tăng trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc khiến cho cho người cần lao (sau đây gọi chung là trợ cấp đào tạo) từ Sở Lao động - thương binh và xã hội chuyển sang Phòng Chế độ BHXH. 3.2. Phòng Chế độ BHXH: - Nhận Quyết định trợ cấp tập huấn theo Mẫu số 04a tại Quyết định 23/2021; Quyết định thu hồi kinh chi phí hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 04 b ban hành tại Quyết định 23/2021 từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết những thủ tục hành chính. - Đối với quyết định và hướng hỗ trợ đào tạo: + Cập nhật thông báo những Quyết định trợ cấp đào tạo lên Hệ thống để lập Bảng tính sổ hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình Giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển một bản cho Phòng Kế hoạch - Tài chính. + Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày nhận được quyết định trợ cấp đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp. - Đối với quyết định về việc thu hồi kinh phí trợ cấp đào tạo: Cập nhật thông tin Quyết định thu hồi kinh phí trợ cấp tập huấn trên hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kinh phí; chuyển Quyết định thu hồi kinh phí huấn luyện và dữ liệu thu hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính. - Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi phí trợ cấp tập huấn theo quy định. 3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: - Tiếp nhận Bảng tính phí hỗ trợ tập huấn mẫu số 093A-HD từ Phòng Chế độ BHXH để chi trả cho doanh nghiệp bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp theo số trương mục đã đăng ký (không chỉ bằng tiền mặt) ngay trong ngày nhận được cái C93A-HD hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm cho việc kế tiếp. - Căn cứ Quyết định thu hồi kinh phí tương trợ huấn luyện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Phòng Chế độ BHXH chuyển, theo dõi, phối hợp đôn đốc thu hồi kinh phí, chuyển về BHXH Việt Nam để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi