Thư viện pháp luật
Những điểm mới trong xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
  Theo đó, Tổng cục Thuế đã thông báo về 39 điểm mới trong xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn. Về quy định chung 11 điểm mới như sau: - Phạm vi điều chỉnh: + Bổ sung quy định về việc không áp dụng NĐ 125/2020/NĐ-CP để xử phạt đối với những những vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, những vi phạm về quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh hay thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đối với cơ quan ĐKKD, cơ quan đăng ký hợp tác xã của tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh (khoản 1 Điều 1). + Bổ sung quy định về các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu như: (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác về khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác về tài nguyên nước, lợi tức thu được sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ về 100% vốn điều lệ, cổ tức, lợi tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ 125/2020/NĐ-CP (khoản 1 Điều 2). - Đối tượng bị xử phạt những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: + Bổ sung các quy định khi pháp luật về thuế, quản lý thuế quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của bên được ủy quyền phải thực hiện thay cho nghĩa vụ đăng ký, kê khai hay nộp của người nộp thuế, nếu bên được uỷ quyền có hành vi những vi phạm hành chính quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP thì các tổ chức hay cá nhân được uỷ quyên là đối tượng bị xử phạt tại (khoản 1 Điều 3). + Quy định rõ về các đối tượng bị xử phạt là tổ chức, trong đó quy định rõ đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp, kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn được xác định là tổ chức bị xử phạt những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (khoản 2 Điều 3). - Bỏ quy định hình phạt bổ sung về “đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử”. Về xử phạt những vi phạm hành chính về thuế: 10 điểm mới, đơn cử như: - Hành vi về vi phạm thời hạn đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tại  (Điều 10): + Tăng mức đóng phạt đối với các hành vi vi phạm thời hạn về đăng ký thuế: (từ mức 400.000đ đến 2 triệu đồng lên mức phạt từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, trong đó quy định phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng” đối với việc đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên). + Bổ sung chế tài xử phạt đối với các hành vi về vi phạm thời hạn thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. - Hành vi những vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế (Điều 11): + Tăng mức đóng phạt đối với những hành vi về vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế: ( từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng lên 500.000 đồng đến 7 triệu đồng). + Chia các hành vi nộp thông báo thay đổi thông tin có trong hồ sơ đăng ký thuế (ĐKT) quá thời hạn thành hai hành vi nhỏ với các chế tài xử phạt khác nhau: Thông báo thay đổi nội dung ĐKT quá thời hạn quy định không làm thay đổi giấy chứng nhận ĐKT hoặc thông báo mã số thuế, Thông báo thay đổi nội dung ĐKT quá thời hạn quy định làm thay đổi giấy chứng nhận ĐKT hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ. + Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả vào Điều 11, Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung ĐKT đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều 11. Về xử phạt những vi phạm hành chính về hóa đơn: 12 điểm mới, đơn cử như: - Hành vi những vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử Sửa đổi chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn hay khởi tạo hóa đơn điện tử: +Theo quy định hiện hành: quy định 1 Điều riêng xử phạt hành vi những vi phạm quy định về tự in hóa đơn hay khởi tạo hóa đơn điện tử. +Theo quy định mới: Không quy định riêng chế tài xử phạt đối với hành vi những vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử mà thực hiện xử phạt nhóm hành vi này theo hành vi những vi phạm quy định về lập hóa đơn - Hành vi những vi phạm quy định về hóa đơn đặt in (Điều 20): Bỏ chế tài xử phạt đối với những hành vi không thanh lý hợp đồng in hoá đơn nếu quá thời gian thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hay thời điểm kết thúc hợp đồng in hoá đơn khi đã lập tờ thông báo phát hành hóa đơn. Về thẩm quyền, thủ tục xử phạt những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: 06 điểm mới, đơn cử như: - Về thủ tục xử phạt những vi phạm hành chính về thuế hay hóa đơn: + Bổ sung quy định về lập biên bản những vi phạm hành chính và biên bản những vi phạm hành chính điện tử, trong đó quy định rõ biên bản những vi phạm về hành chính điện tử không bắt buộc phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân những vi phạm. + Bổ sung quy định về các trường hợp được quyền giải trình những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn gồm: hành vi những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được phát hiện qua công tác thanh tra,kiểm tra thuế hay các trường hợp lập biên bản những vi phạm hành chính điện tử, hành vi những vi phạm hành chính quy định tại Điều 16, 17, 18, khoản 3 Điều 20, khoản 7 Điều 21, Điều 22 và Điều 28 NĐ 125/2020/NĐ-CP . + Bổ sung quy định về giao, gửi quyết định xử phạt những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử theo địa chỉ người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế nhà nước đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. - Về miễn tiền phạt những vi phạm hành chính về thuế + Sửa đổi quy định về đối tượng và các trường hợp được miễn tiền phạt: Theo quy định hiện hành sẽ miễn, giảm tiền phạt đối với những vi phạm hành chính thuế, hóa đơn đối với cá nhân bị xử phạt những hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mà số tiền phạt từ 3 triệu đồng trở lên trong trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai,thảm họa, tai nạn, hoả hoạn hay dịch bệnh. Quy định mới: Miễn tiền phạt những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với người nộp thuế (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) bị xử phạt những vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng do: gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh,bạo loạn,chiến tranh,đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước. + Bổ sung chi tiết quy định về thẩm quyền miễn giảm tiền phạt và trình tự thủ tục miễn tiền phạt. nguồn: Thư viện pháp luật
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi