Thư viện pháp luật
Những quy định về phân phối chứng khoán, chứng chỉ quỹ
Quy định về cung cấp chứng khoán, chứng chỉ quỹ như thế nào?   Phân phối chứng khoán là việc chào bán chứng khoán phê duyệt thông qua đại lý hoặc bảo lành phát hành trên cơ sở hợp đồng. Việc chào bán chứng khoán thường được tiến hành thông quan trung gian là những công ty bảo lãnh hay đại lý phát hành. Tuy nhiên, công ty phát hành cũng có thể đứng ra chào bán trong 1 số trường hợp. Như vậy, chế tạo chứng khoán, cụ thể là phân phân chứng chỉ quỹ được quy định như thế nào?
  1. Phân phối chứng khoán
Việc cung cấp chứng khoán sẽ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc được quy định tại Điều 26 Luật Chứng khoán 2019 như sau: - Điều kiện phân phối: Việc phân phối chứng khoán chỉ được thực hành sau khi doanh nghiệp phát hành bảo đảm người tìm chứng khoán tiếp cận Bản cáo bạch trong giấy tờ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được ban bố tại các địa điểm ghi trong Bản thông tin phát hành. - Cách thực hành phân phối: Tổ chức phát hành, đơn vị bảo lãnh phát hành hoặc doanh nghiệp đại lý buộc phải phân phối chứng khoán công bằng, công khai và bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày; trừ ví như chứng khoán chào bán là chứng quyền sở hữu bảo đảm, thời hạn này buộc phải được ghi trong Bản thông tin phát hành. Trường hợp số lượng chứng khoán đăng ký tìm vượt quá số lượng chứng khoán được phép phát hành thì đơn vị phát hành hoặc công ty bảo lãnh phát hành cần chế tạo hết số chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng có tỷ lệ đăng ký tìm của từng nhà đầu tư.   Tiền tậu chứng khoán cần được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh nhà băng nước ngoại trừ cho tới lúc hoàn tất đợt chào bán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.   - Thời gian hoàn tất việc phân phối:   Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc sản xuất chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng thực đăng ký chào bán chứng khoán ra sức chúng mang hiệu lực. Trường hợp doanh nghiệp phát hành ko thể hoàn tất việc cung cấp chứng khoán ra sức chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê chuẩn gia hạn việc sản xuất chứng khoán nhưng tối đa ko quá 30 ngày. Trường hợp đăng ký chào bán chứng khoán cho nhiều đợt thì khoảng phương pháp giữa đợt chào bán sau có đợt chào bán trước ko quá 12 tháng.   Tổ chức phát hành hoặc công ty bảo lãnh phát hành buộc phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày đề cập từ ngày kết thúc đợt chào bán, tất nhiên văn bản công nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoại trừ nơi mở trương mục phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán. Tổ chức phát hành, đơn vị bảo lãnh phát hành hoặc đơn vị đại lý phải chuyển giao chứng khoán hoặc giấy chứng thực quyền mang chứng khoán cho người tìm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  1. Phân phối chứng chỉ quỹ
  Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán công nhận quyền mang của nhà đầu tư đối có 1 phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán. Việc chế tạo chứng chỉ quỹ cũng được thực hiện theo hương dẫn được quy định tại Điều 14 Thông tư 98/2020/TT-BTC như sau:   - Điều kiện phân phối:   Công ty quản lý về quỹ, đại lý phân phối, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu có) bắt buộc chế tạo chứng chỉ quỹ 1 cách công bằng, công khai, bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày; thời hạn này nên được ghi trong bản thông báo chào bán.   Trường hợp số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký tậu vượt quá số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán, siêu thị quản lý quỹ buộc phải sản xuất hết số chứng chỉ quỹ được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký chọn của từng nhà đầu tư.   - Thời gian hoàn thành phân phối:   Công ty quản lý về quỹ buộc phải hoàn thành việc chế tạo chứng chỉ quỹ trong thời hạn 90 ngày đề cập từ ngày Giấy chứng thực đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng mang hiệu lực. Trường hợp ko thể hoàn thành việc sản xuất chứng chỉ quỹ trong thời hạn này, siêu thị quản lý quỹ được gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Chứng khoán. Trong thời hạn 03 ngày làm việc nói từ ngày chấm dứt thời hạn chào bán, Công ty quản lý về quỹ ban bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chịu hầu hết chi phí tổn, nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc huy động vốn và hoàn trả cho nhà đầu tư toàn bộ khoản tiền đã góp, bao gồm cả lãi suất (nếu có), lúc xảy ra một trong những giả dụ dưới đây: Không đáp ứng những điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Chứng khoán; Việc phân phối chứng chỉ quỹ ko hoàn thành trong thời hạn dự kiến. Trong thời hạn 15 ngày nhắc từ ngày chấm dứt thời hạn chào bán, nhà hàng quản lý quỹ bắt buộc hoàn thành việc trả tiền cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này, đồng thời chịu toàn bộ giá thành nảy sinh từ việc huy động vốn.   Việc đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán.   Trường hợp phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng để tăng vốn, trình tự, thủ tục thông báo phát hành, sản xuất quyền sắm thực hành theo hoạt động chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra sức chúng, khoản 1, 2 Điều 14 và những quy định khác có liên quan của pháp luật về chứng khoán áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết và của pháp luật về doanh nghiệp. nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi