Thư viện pháp luật
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Hoạt động kinh doanh là một hoạt động luôn có nhiều biến động và thay đổi. Nên trong quá trình hoạt động dự án, nhà đầu tư có thể sẽ thay đổi một số nội dung như địa điểm thực hiện, mục tiêu, quy mô, thời gian hoạt động dự án hoặc cũng có thể là những thông tin về người đại diện quản lý phần vốn góp cho công ty, v.v. Vậy để điều chỉnh nội dung dự án đầu tư đã đăng ký, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các quy trình thủ tục nào? Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) - Thẩm quyền điều chỉnh những Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư · Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong  khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. · Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. · Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hay dự kiến đặt trụ sở chính hay văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh, cấp mới, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. - Trình tự thực hiện: Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh cả nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện tuần tự như sau: + Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; + Bước 2: Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: · Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; · Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; · Quyết định việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư; · Đề xuất các dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, vốn đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư và phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm,nhu cầu về lao động, tiến độ đầu tư,  đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp các giấy tờ về trụ sở bao gồm: bản công chứng Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hay các giấy tờ tương đương);
  • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp và xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không có thể hiện công ty đã góp đủ vốn), xác nhận ngân hàng hay tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;
  • Trường hợp đã thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp những giấy tờ sau:  Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới;
  • Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư hay người đại diện của nhà đầu tư: bản công chứng: hộ chiếu mới,giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin;
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong trường hợp từ chối điều chỉnh giấy tờ chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: - Thành phần Hồ sơ · Văn bản đề nghị thực hiện các dự án đầu tư; · Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hay tài liệu khác tương đương xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; · Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung như: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, tiến độ đầu tư,thời hạn, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư,  nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội dự án; · Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; · Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trong trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận về thuê địa điểm hay tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; · Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ chính; · Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin giấy quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ hay thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thì phải có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ gồm: · Những hồ sơ giống như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh · Các phương án khi giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); · Đánh giá sơ bộ tác động tới môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường; · Đánh giá tác động hay hiệu quả kinh tế – xã hội dự án đầu tư. · Hồ sơ hay là thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thì phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội · Nhà đầu tư phải  nộp hồ sơ dự án đầu tư cho các cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư đó. Hồ sơ bao gồm: · Những hồ sơ giống như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh · Phương án khi giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); · Đánh giá sơ bộ tác động tới môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; · Đánh giá tác động hay hiệu quả kinh tế – xã hội dự án; · Đề xuất cơ chế hay chính sách đặc thù (nếu có). Cơ sở pháp lý: - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 do Quốc hội ban hành; - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 do Quốc hội ban hành; - Nghị định số 118/2015 hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi