CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH GỒM NHỮNG GÌ NĂM 2024?

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính gồm những gì?

Căn cứ vào Điều 119 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính bao gồm:

- Tạm giữ người;

- Áp giải người vi phạm;

- Tạm giữ những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

- Khám người;

- Khám các phương tiện vận tải, đồ vật;

- Khám chỗ cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Quản lý người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

- Giao cho gia đình, tổ chức quản lý những người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Truy tìm các đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn.

biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

bien-phap-ngan-chan-va-bao-dam-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-nvcs

Điều này có nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền có khả năng sử dụng các biện pháp này để ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo quá trình xử lý vi phạm hành chính diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Theo Điều 120 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ Điều 120 đến Điều 132 của Luật này, và nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Chương II của Phần này.

- Người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của họ.

- Khi sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng trong trường hợp nào?

Theo Điều 121 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, quy định về việc huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính như sau:

- Trong trường hợp biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính không còn phù hợp với mục đích và điều kiện áp dụng theo quy định của Luật này, quyết định áp dụng biện pháp đó phải được huỷ bỏ.

- Người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính có thể quyết định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác nếu có thể.

hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

huy-bo-hoac-thay-the-bien-phap-ngan-chan-va-bao-dam-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-nvcs

Tóm lại, khi biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính không còn phù hợp hoặc cần thay thế, người có thẩm quyền sẽ quyết định về việc huỷ bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp khác.

Khi sử dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính có được sử dụng vũ khí không?

Theo Điều 120 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ Điều 120 đến Điều 132 của Luật này, và nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Chương II của Phần này.

- Người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của họ.

- Khi sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Tóm lại, việc sử dụng các biện pháp này trong quá trình xử lý vi phạm hành chính cần tuân thủ quy định pháp luật và nguyên tắc nghiêm ngặt để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng. 

Vậy, theo Điều 121 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người thi hành việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính có thể sử dụng vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ trong thi hành công vụ, nhưng phải thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ khi cần thiết.

Xem thêm: KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH THẾ NÀO CHO ĐÚNG THẨM QUYỀN

Những hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi phạm hành chính

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 12 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) bao gồm:

- Giữ lại vụ việc vi phạm mà có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính.

- Lợi dụng các chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của những người có hành vi vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Ban hành trái thẩm quyền các văn bản quy định về những hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và các biện pháp xử lý hành chính.

- Không xử phạt hành vi vi phạm hành chính, không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Xử phạt hành vi vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

- Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với các hành vi vi phạm hành chính.

- Can thiệp trái pháp luật vào công việc xử lý vi phạm hành chính.

- Kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Giả mạo, làm sai lệch những hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính hay hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trở chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Vì sao nên chọn dịch vụ Luật sư riêng tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự (NVCS)

Tại NVCS, chúng tôi nắm giữ hơn một thập kỷ kinh nghiệm đa dạng trong ngành tư vấn, và chúng tôi tự tin về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng. Đội ngũ luật sư của chúng tôi, với trình độ chuyên môn cao, cung cấp các giải pháp tư vấn pháp lý toàn diện và linh hoạt. Dịch vụ luật sư riêng của chúng tôi là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm sự hỗ trợ tư vấn và đại diện pháp lý chuyên nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý cá nhân hoặc kinh doanh. Việc có một luật sư cá nhân không chỉ giúp tối ưu hóa quyền lợi pháp lý, mà còn đảm bảo quá trình pháp lý được tiến hành một cách trơn tru. Vì vậy, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp hiệu quả, nhanh chóng và với mức chi phí phải chăng. Xin mời liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp lý.

dịch vụ luật sư riêng

dich-vu-luat-su-rieng-nvcs

Luật sư:                   NGUYỄN THÀNH TỰU
Điện thoại:     09.19.19.59.39
Email:         tuulawyer@nvcs.vn 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
CÔNG TY CẮT GIẢM NHÂN SỰ, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG HAY KHÔNG MỚI NHẤT 2024?

CÔNG TY CẮT GIẢM NHÂN SỰ, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG HAY KHÔNG MỚI NHẤT 2024?

Khái niệm về cắt giảm nhân sự hiện nay chưa có định nghĩa chính xác theo pháp luật. Tuy nhiên ta có thể hiểu “Cắt giảm nhân sự” là một thuật ngữ trong doanh nghiệp. Từ này thường được sử dụng để mô tả hoạt động giảm số lượng nhân viên trong một tổ chức.
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG THỞI GIAN ĐÌNH CÔNG ?

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG THỞI GIAN ĐÌNH CÔNG ?

Đinh công được hiểu là sự ngừng việc tạm thời của người lao động dù số lượng là bao nhiêu nhưng cũng phải được diễn ra một cách có nguyện và có tổ chức nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG NGỪNG VIỆC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG 2024

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG NGỪNG VIỆC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG 2024

Trong quan hệ lao động, tiền lương là lợi ích mà người lao động luôn phấn đấu để đạt được. Tuy nhiên, những nguyên nhân thực tế như thiên tai, dịch bệnh hoặc các lý do khác từ con
CON BẤT HIẾU, CHA MẸ CÓ ĐƯỢC LẤY LẠI ĐẤT ĐÃ CHO ?

CON BẤT HIẾU, CHA MẸ CÓ ĐƯỢC LẤY LẠI ĐẤT ĐÃ CHO ?

Có Được Lấy Lại Đất Khi Con “Thay Đổi Tính Nết”?; Sang Tên Sổ Đỏ Xong Sẽ Có Quyền Gì?
Các trường hợp hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu

Các trường hợp hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu

Hiện nay, hợp đồng uỷ quyền ngày càng được ưa chuộng, vì vậy để nắm rõ các quy định về hợp đồng uỷ quyền để tránh các trường hợp bị vô hiệu và hợp pháp hợp đồng uỷ quyền để thực hiện các công việc cụ thể. Hãy cùng Luật NVCS tìm hiểu chi tiết về các trường hợp hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu nhé!
Mẫu hợp đồng uỷ quyền mới nhất

Mẫu hợp đồng uỷ quyền mới nhất

Hợp đồng ủy quyền (hay giấy ủy quyền) là văn bản khá phổ biến trong các quan hệ dân sự, hành chính, đất đai, hình sự. Hãy cùng Luật NVCS tìm hiểu về mẫu hợp đồng uỷ quyền mới nhất hiện nay nhé!
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi